KBT Terapi i Stockholm - Kognitiv beteendeterapi

Välkommen på kognitiv beteendeterapi (KBT)

När delar av livet inte fungerar som vi önskar påverkar det våra relationer, det är svårare att fokusera på arbetet och även vår hälsa kan försämras. Med kognitiv beteendeterapi lär man sig använda en effektiv metod för att hantera det som känns tungt. Man lär sig att bryta invanda beteendemönster som inte fungerar och hitta nya sätt att fungera.

Detta är kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi kallas för KBT och är en sammanslagning av kognitiv psykoterapi och beteendeterapi. Grundtanken med KBT-terapi är att förändra tanke- och beteendemönster för att hantera känslomässiga problem. Det är vanligt i dag att terapeuter använder flera olika evidensbaserade modeller och inriktningar, till exempel mindfulness, acceptans, stresshantering och anknytningsteoeri och kompletterar med terapeutiska inslag som är relevanta för just det ändamålet. Det är så jag arbetar.

Ett första möte lägger grunden för fortsatta samtal

Vid det första mötet för samtal ställer jag många frågor, gör en bedömning av problemområdet och vilka konsekvenser det får för dig. Tillsammans kommer vi fram till vad det är som bidrar till problemet och vad som behöver förändras. Förutsättningen för att hitta en väg framåt är att bryta mönstret och lära sig ett nytt beteende.

Kropp och psyke arbetar tillsammans

I KBT får man lära sig att beteenden inte bara är ett visst tänkande och agerande, det handlar även om kroppsliga reaktioner på stress. Vårt psyke och vår kropp arbetar helt enkelt tillsammans i alla lägen. Under våra samtal styr jag aktivt terapin för att du på bästa sätt ska lära dig att hantera dina problem genom att hitta nya verktyg som gynnar dig i längden.

Aktiva övningar under samtalen

I en del kbt samtal arbetar man med exponering, till exempel för att hantera rädslor och fobier. Rollspel kan vara inslag i våra samtal för att lära sig att kommunicera ärligt och rakt. Vid stress och panikattacker kan även avslappningsövningar vara bra verktyg i terapin. Ibland kan du få hemuppgifter för att öva dig i att använda KBT i praktiken, även där hemma. Jag förklarar vad vi gör, varför vi arbetar på ett visst sätt och syftet med våra övningar. Det är viktigt att du känner dig trygg under samtalen, det är en viktig del i ett framgångsrikt resultat.

Då har du nytta av kognitiv beteendeterapi

Du har nytta av kognitiv beteendeterapi om du upplever att din vardag styrs av rädslor, oro eller andra tillstånd som förhindrar dig att njuta till fullo av ditt liv. Vanligtvis träffas vi för ett samtal en gång i veckan och glesar ut efter några gånger. Hur många tillfällen som vi ses är dock helt individuellt. Under samtalens gång gör vi kontinuerliga utvärderingar angående din utveckling och hur vi på bästa sätt fortsätter mot vårt mål.

Hur fungerar KBT?

De förhållningssätt som jag lär ut i samtalskontakten, lär du dig att tillämpa i vardagen.

Samtal innebär att du tar ansvar för din psykiska hälsa

Det finns ingen anledning att gå igenom livet och må dåligt. KBT-terapi är ett utmärkt sätt att ta ansvar för sin personliga utveckling och psykiska hälsa. Välkommen att höra av dig för att få mer information eller boka ett inledande samtal.

Pris per session: 1 300 kr.